VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

vrijdag 28 november 2014

Enquête In reprise: nog twee dagenAl eerder berichtte Neder-L over In reprise, het project van onder meer het Amsterdamse Instituut voor Theaterwetenschap om de positie van van het Nederlandse toneelstuk te verstevigen en Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht te brengen.

Aan het project is ook een enquête verbonden:  uit een longlist van 100 stukken wordt het publiek gevraagd om 10 favorieten te kiezen die het verdienen opnieuw opgevoerd te worden. Via deze enquête wordt de lijst van 100 teruggebracht tot 25 stukken. De tweede fase zal bestaan uit het inrichten van een website waarin de 25 gekozen stukken zo volledig mogelijk worden gepresenteerd. Tekst, context, beeldmateriaal, analyses etc. De derde fase zal erop gericht zijn om ook daadwerkelijk tot heropvoering te komen. Daartoe zal onder meer samenwerking worden gezicht met de theateropleidingen.

De enquête naar de Nederlandstalige toneelstukken die heropvoering verdienen sluit op 30 november 2014. Er zijn dus nog twee dagen om deel te nemen. Dit kan via http://50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/enquete.

Wetenschappelijke prijs KANTL 2015Deadline nadert


In 2015 wordt de wetenschappelijke prijs van de KANTL uitgereikt voor een taalkundige studie met als thema “Semantisch-syntactische studie van voorzetsel- en achterzetselgroepen in de Nederlandse zin (historisch of synchronisch)”. De prijs bedraagt 1240 euro, deadline voor inzenden is 10 december 2014.

Meer informatie is te vinden op de KANTL-website:
- http://www.kantl.be/index.php?pag=80 voor de thema's van de wetenschappelijke prijzen tot en met 2018
- http://www.kantl.be/index.php?pag=139#hsVII voor het reglement.

Boem... boem... Paukeslag!


nieuws van het online poëziefront

Door Bart FM Droog


Onlangs is van start gegaan: 'Paukeslag - Digitaal platform voor levend poëzie-erfgoed', www.paukeslag.org. Hét multimediale platform voor de ontsluiting van levend poëzie-erfgoed.  De site is een 'werk in ontwikkeling'. In de toekomst zal Paukeslag uitgroeien tot het online poëziecentrum van de Nederlandse taal. 
 
Paukeslag biedt gedichten van toen en nu, poëzienieuws, -vondsten  en -voorwerpen uit het heden en verleden, legt dwarsverbanden, ontsluit archieven, brengt lezers naar de dichters en dichters naar de lezers. Ook toont Paukeslag middels een overzichtskaart en tijdslijnen wat waar gebeurde, met wie en wanneer.

Paukeslag is opgestart onder coördinatie van Poëziecentrum, dankzij startsubsidies van zowel de Nederlandse Taalunie als het agentschap Kunsten en Erfgoed. Bovenal werd het platform echter gerealiseerd dankzij de samenwerking met vele literaire organisaties uit Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika.

De naam 'Paukeslag' is afkomstig uit een van de bekendste gedichten van Paul van Ostaijen (1896-1928)

donderdag 27 november 2014

Die doet woone in Rome

Door Leonie Cornips


In de Provinciale Zeeuwsche Courant viel vorig jaar te lezen: ‘Eens in de zoveel tijd valt bij een onzer verslaggevers een verzoek om medewerking in de bus van het fameuze Meertens Instituut, dat diepgaand onderzoek doet naar zaken als regionale verschillen in de viering van Pasen of de manier waarop men in de diverse landsdelen een spijkerbroek omschrijft. Recentelijk wilde een onderzoeker weten wat ene Claus zou zeggen als hij de ochtend na zijn verjaardagsfeest wakker werd met een kater.

  • Ik heb te veel drinken gedaan.
  •  Ik heb te veel drinken doen.
  • Ik heb te veel doen drinken.
  • Ik heb te veel gedaan drinken.
Wij weten het niet. Maar één ding weten wij wel. Deze onderzoeker was dronken.’

10-12 december 2014: 20ste Frysk Filologekongres 2014

Woansdei 10, tongersdei 11 en freed 12 desimber 2014

Klik hjir foar de Frysk/Ingelske folder (yn pdf)

De Fryske Akademy organisearret dit jier foar de tweintichste kear it Frysk Filologekongres, yn Ljouwert op woansdei 10, tongersdei 11 en freed 12 desimber. It kongres wol in poadium wêze foar it wittenskiplik debat oangeande de frisistyk yn 'e breedste sin. De fiertalen binne: Frysk, Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk.

Programma en gearfettingen
De opset fan it kongres is dat der elke dei út ein set wurdt mei in plenêre lêzing. Dêrnei binne der parallelsesjes. Op 'e tongersdei is der in jûnssesje oer Underwiis. It kongres is rjochte op 'e neifolgjende ûndersyksmêden: Aldfrysk, Taalkunde, Letterkunde, Leksikografy, Taalsosjology, Skiednis fan Fryslân/Kultuerstúdzje. It ûndersyksfjild is it Frysk, mei ynbegryp fan de dialekten dy't yn Fryslân foarkomme, yn al syn fazen en it Frysk yn Dútslân (Noard- en East-Fryslân).

Klik hjir foar it programma fan it kongres (Frysk/Ingelsk). De gearfettingen fan de lêzings fine jo hjir.

Lokaasje
It kongres wurdt holden yn Grand-Café Restaurant De Koperen Tuin,  Prinsentuin 1, yn Ljouwert.

Kosten
De kongreskosten binne ? 100,- foar it hiele kongres of ? 40,- foar ien kongresdei (ynkl. kongresdokumintaasje, kofje/tee en lunch). Lêzinghâlders binne frij fan kongreskosten foar de dei dat se har lêzing hâlde. Studinten ha fergees tagong ta it kongres. Op woansdei 10 desimber is der in kongresdiner; de kosten dêrfan binne ? 30,-.

Oanmelde
Jo kinne jo hjir oanmelde.

Ynljochtings
Foar ynljochtings kinne jo terjochte by Janneke Spoelstra, e-mail: jspoelstra@fryske-akademy.nl, tel. (058) 233 69 15 of Eric Hoekstra, e-mail: ehoekstra@fryske-akademy.nl, tel. (058) 234 30 38.

De kongreskommisje:
dr. Hanno Brand (foarsitter),
dr. Eric Hoekstra,
drs. Cor van der Meer en
Janneke Spoelstra MA (skriuwer).

29 november 2014: Taalconferentie 2014


Op zaterdag 29 november 2014 organiseert GentVertaalt haar Taalconferentie 2014 over noord-zuidvariatie in het Nederlands.

Programma:8:00    Registratie9:00    Verwelkoming en korte inleiding9:20    Lezing: Alle werkwoorden op een rijtje (Jack Hoeksema)10:20   Koffiepauze10:40   Lezing: Belgisch- en Nederlands-Nederlands in taaladviezen (Miet Ooms)11:40   Lezing: Vertalen in een complex taallandschap: enkele observaties en een oproep (Gert De Sutter)12:30   Lunch13:45   Lezing: Luister ’n keer! Over kleine woordjes (partikels) in (verschillende variëteiten van) het Nederlands (Ton van der Wouden)14:45   Lezing: Het Nederlands van Vlaamse vertalers + toelichting Taaldatabank GentVertaalt (Mick De Meyer)15:45   Koffiepauze16:05   Nabeschouwing en debat (alle sprekers)17:00   Receptie

Het evenement gaat door in Hotel Novotel Gent Centrum - Goudenleeuwplein 5 - 9000 Gent – België. Inschrijven kan nog tot en met 25 november 2014. Toegangsprijs: 165 Euro.http://www.gentvertaalt.be/blog/taalconferentie-2014-programma/

Addenda EWN: dolage

Door Michiel de Vaan

dolage zn. ‘moerassig stuk grond’

Middelnederlands doelage (1281), dolaghe (1326), doolaghe (1432), alle in Vlaamse herkomstnamen, verder dootlage (ca. 1450, Pelgrimage vander menscheliker creaturen), doelaghe, doeleghe (Grootloo, cijnsboek ca. 1450), dootlaghe, dolaghe (1477, Delftse Bijbel), Nieuwnl. do(o)laghe (1562), dootlaghe (1590). In huidige Vlaamse dialecten bestaat doolage nog steeds als ‘stuk grond dat niet draagt doordat er een waterader onder zit, drijfzand’, en daarnaast wordt het woord bewaard in de Vlaamse familienaam (Van-/Ver-)Doolaeghe. In de provincie Antwerpen bestaat dooleeg ‘broekgrond, moeras’, en een licht verbasterd doodleger komt in diverse veldnamen in Nederlands Zuid-Limburg voor. Nauw verwant is het toponiem dolegge in een oorkonde uit Oerle (NBr.) of omgeving uit 1368, gevormd met Mnl. legge ‘leg, plaats om iets te leggen’.

Het bijbehorende bn. ‘moerassig’ verschijnt als dootlagich (1530) maar ook als doylechtich (ca. 1465, Corte decleringhe deser spere), doolaachtich (1557, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele).

Samenstelling van de zn. dood en het vr. zn. laag ‘laag, ligging’. Reeds in de oudste vormen doelage, dolegge is tl door assimilatie tot geworden (vgl. Mnl. goetlijc naast goelijc ‘goelijk’) maar het verband met ‘dood’ bleef blijkbaar toch bestaan. De formatie is puur Nederlands, en waarschijnlijk afgeleid van de verbinding dood liggen die ook al in de 13e eeuw voorkomt. ‘Dood’ slaat daarbij op het stilstaan van het water. De opmerking van Kiliaan (1599) dat doodlaeghe eigenlijk als doodlaeck op te vatten is (met laak ‘poel, plas’) behoort tot de volksetymologie.

Lit.: Frans Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Herziene uitgave, 2003.

woensdag 26 november 2014

Bilderdijklezing 2014: Bilderdijk SuperstarWillem Bilderdijk (1756-1831) woonde de laatste vier jaar van zijn leven in Haarlem. In navolging van Leiden, waar de Huizingalezing gehouden wordt, organiseert de Stichting Bilderdijk Haarlem sinds 2006 tweejaarlijks de Bilderdijklezing. Eerdere lezingen werden gehouden door Piet Gerbrandy, Marita Mathijsen, Peter van Zonneveld en Eric Moormann.  

Dit jaar verzorgt Rick Honings, Neerlandicus en gelauwerd biograaf van Willem Bilderdijk, de vijfde Bilderdijklezing, getiteld Bilderdijk Superstar. Bilderdijk werd door tijdgenoten gezien als de belangrijkste dichter van zijn tijd. Men noemde hem de Hollandse Homerus, de tweede Vondel en de vaderlandse Goethe. Met zijn opvallende en excentrieke imago – dat van de arme, melancholische, bijna-dode, maar goddelijk geïnspireerde dichter – groeide hij uit tot een negentiende-eeuwse celebrity. Rondom Bilderdijk zag men bovendien allerlei vroege vormen van fancultuur ontstaan. 

dinsdag 25 november 2014

maandag 24 november 2014

Pas verschenen: Over Taal (Vol. 53, nr. 4)Pas verschenen: Over Taal 53 (2014), nr. 4 (september-oktober). In dit nummer onder meer een artikel van Benny De Decker: ‘De dualiteit van Vlaamse tienerchattaal: tussen internationale en lokale chatcultuur’:

Vlaamse tienerchattaal geeft blijk van een opvallende dualiteit. Enerzijds vinden Vlaamse tieners door het gebruik van universele genregebonden features en de intensieve ontlening aan het Engels aansluiting bij de internationale chatcultuur. Anderzijds blijft hun online communicatie, door de soms verregaande toe-eigening van anglicismen en vooral door de hoogfrequente productie van spreektalige en regionale/lokale vormen, te allen tijde sterk lokaal verankerd.

Het artikel van De Decker is online te lezen. Verder in dit nummer:

Een schoone historie van den Ridder met dat Kruyce : Hoofdstukken 8 en 9Een schoone

Historie van den Ridder met dat Kruyce,

genaemt prins Meliadus,
den eenighgeboren zoon van den keyser Maximiliaen uyt Duytslandt.

Heel wonderlijck en vermakelijck te lesen voor de jeught.


[zoals gedrukt te Amsterdam z.j. door Michiel de Groot]


vrijdag 21 november 2014

Tjitske Jansen in Poëziecentrum Nederland


Door Bart FM Droog

Op zaterdag 13 december is dichter en prozaïst Tjitske Jansen van 14.00 tot 16.30 uur te gast in Poëziecentrum Nederland (Mariënburg 29, 6511 PS, Nijmegen). Wim van Til gaat met haar en het publiek in gesprek over haar oeuvre.

Na een jarenlang verblijf in een kluis in de Schotse Hooglanden is ze teruggekeerd naar Nederland. Ze resideert momenteel in het Willem Witsenhuis te Amsterdam.

Jansen geldt als de succesvolste dichter van haar generatie. Van Het moest maar eens gaan sneeuwen (2003), haar eerste bundel, zijn inmiddels meer dan 15.000 exemplaren verkocht. Het is bijna het best verkochte Nederlandse poëziedebuut sinds Neeltje Maria Mins Voor wie ik liefheb wil ik heten (1966) - het best verkochte blijft Nel Benschops Gouddraad uit vlas (1967), waarvan minimaal 250.000 exemplaren over de toonbank vlogen. Hoe dan ook: in 2007 verscheen haar tweede bundel Koerikoeloem, die werd bekroond met de Anna Bijns Prijs 2009.

Haar recentste dichtwerk is het in een relatief kleine oplage (400 ex.) verschenen Zoals een herderhond kan kijken (2011). Eind december verschijnt haar debuutroman Voor altijd voor het laatst.


Zaterdag 13 december 2014 van 14.00 tot 16.30 uur in het Poëziecentrum Nederland, Mariënburg 29, 6511 PS Nijmegen. Reserveren zeer gewenst. Toegang € 7,50 (Vrienden van het Poëziecentrum en houders van een bibliotheekpas € 5,00).
Nadere informatie: http://www.poeziecentrumnederland.nl/ ; e-mail: poeziecentrum@planet.nl

Anéla/VIOT Juniorendag
Op vrijdag 6 maart 2015 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) en VIOT (Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing) georganiseerd in Nijmegen. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied. 

Abstracts voor een mondelinge of posterpresentatie kunnen tot 5 januari 2015 om 17.00 uur ingediend worden via dit formulier.

http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/