VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

donderdag 5 januari 2012

Vac: Hoogleraar “Moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief” (11-274), Universiteit Leiden (deadline: 14 feb. 2012)


Universiteit Leiden
De universiteit Leiden is de eerste universiteit in Nederland, opgericht op 8 februari 1575. Ze heeft als devies Praesidium Libertatis, bolwerk van de vrijheid. De Universiteit Leiden is een internationale onderzoeksuniversiteit met 11 onderzoeksprofileringsgebieden en werkt samen met andere vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities. De Universiteit Leiden verzorgt tientallen bachelor- en masteropleidingen op velerlei terrein. Ze telt ruim 18.000 studenten en bijna 4.000 medewerkers.

Faculteit der Geesteswetenschappen
De faculteit bestaat uit zeven instituten: de Akademie der Kunsten en de Instituten voor Culturele Disciplines, Geschiedenis, Godsdienstwetenschappen, Linguïstiek, Regiostudies en Wijsbegeerte. De faculteit telt ca. 4.500 studenten en 800 stafleden, afkomstig uit de hele wereld. De faculteit verzorgt tientallen BA- en MA-programma’s; in het merendeel van de MA-programma’s is het Engels de voertaal. De faculteit kent een Graduate School met jaarlijks ca. 50 promoties. Haar onderzoekers participeren in vijf universitaire profilerings-gebieden: Asian Modernities and Traditions; Global Interaction of People, Culture and Power through the Ages; Language Diversity in the World; Political Legitimacy: Institutions and Identities; en Brain Function and Dysfunction over the Lifespan.

Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines
Met 25 gesubsidieerde onderzoeksprojecten (van de vaste en tijdelijke staf), 28 aio’s en meer dan 100 buitenpromovendi biedt het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines (LUICD) onderzoekers een uitdagende en stimulerende onderzoeksomgeving. De expertise van het LUICD ligt op het terrein van de analyse van cultuur en media: kunstgeschiedenis, klassieken, literatuurwetenschap, boekwetenschap, fotografie, museumstudies, nieuwe media, etc. Het instituut kent drie historische clusters: Klassieken en Klassieke Beschaving, Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd, en Moderne en Hedendaagse Tijd. Samen leveren ze onderwijs voor ruim 30 BA- en MA-programma’s.

Hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief
(38 uur per week)
Vacaturenummer: 11-274


De faculteit der Geesteswetenschappen zoekt een hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief. De leerstoel levert een specifieke bijdrage aan de beoefening van de neerlandistiek, die de disciplines letterkunde, taalkunde en taalbeheersing omvat. De leerstoel richt zich op de neerlandistiek in internationaal en interdisciplinair verband, onder meer door het Nederlands als taalgebied op te vatten, inclusief koloniale en postkoloniale literatuur. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het internationaal, interdisciplinair en intercultureel georiënteerde onderzoeks- en onderwijsprogramma van het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines, waarbinnen de leerstoel geplaatst is. De leerstoel Moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief heeft een internationaal profiel en draagt nationaal een bijzondere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het schoolvak Nederlands in het middelbaar onderwijs. De leerstoel is bij uitstek gepositioneerd voor deelname aan en zichtbaarheid in het wetenschappelijke alsook het maatschappelijk-culturele debat.

De Leidse universiteit staat vanouds bekend als universiteit met een brede expertise op het terrein van talen en culturen van de gehele wereld. Deze mondiale oriëntatie manifesteert zich al in de zestiende eeuw, toen de Leidse universiteit werd gesticht. Dit internationale profiel is tot op heden bewaard gebleven. Nederland kent een koloniale en postkoloniale geschiedenis (Zuid-Afrika, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen) die al vele eeuwen doorwerkt in de Nederlandse literatuur. Gedurende de laatste decennia is er bovendien sprake van intensieve politiek-maatschappelijke debatten over het al dan niet bestaan van een Nederlandse identiteit, vaak in combinatie met expliciete reflectie op de canon en het (ontbrekende) historisch besef, over immigratie als kans of bedreiging, en over de positie van nieuwe Nederlanders in de Nederlandse samenleving. Al deze thema’s doen zich voor in de moderne Nederlandse literatuur, binnen en buiten de grenzen. Daarin heeft de migrantenliteratuur inmiddels een eigen plaats verworven. Ze hebben met elkaar gemeen dat het om (inter)cultureel dynamische processen gaat die draaien om de vraag wat voor land Nederland wil zijn – open of gesloten – en wat de plaats, het aanzien en de rol van Nederland in Europa (Europa-debat) en de wereld (mondialisering) is of is geweest.

Interculturele processen komen ook op andere wijze tot uitdrukking in de Nederlandse literatuur. Hierbij spelen vragen als: hoe verhoudt de Nederlandse letterkunde zich tot anderstalige letterkundes, bijvoorbeeld die van Duitsland, Frankrijk en Engeland, of (dichter bij huis) die van Vlaanderen, of (breder) die van Europa of de wereld? Wat is het (inter)culturele belang en de rol van vertalingen van Nederlandse literatuur in andere talen? Hoe verhouden vertalingen in het Nederlands vanuit andere talen zich tot de Nederlandse literatuurproductie? Ook de receptie van literatuur uit de Middeleeuwen of de Gouden Eeuw in de moderne Nederlandse letterkunde kan vanuit interculturele theorievorming worden benaderd en hetzelfde geldt voor de bestudering van elitaire literatuur in relatie tot populaire literatuur (‘hoog’ versus ‘laag’).

Van de nieuwe hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij in onderzoek en onderwijs vanuit neerlandistische invalshoek actief zal zijn op het terrein van (een aantal van) bovengeschetste internationale, interdisciplinaire, en (vooral) interculturele thema’s.

De leerstoelhouder geeft leiding aan (under)graduate programma’s op het gebied van de Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur, de Bachelor Dutch Studies en de Master Neerlandistiek en neemt initiatieven op het vlak van onderwijsvernieuwing.
Aanvangsdatum hoogleraarschap: 1 september 2012.

Taken:
* het verrichten van onderzoek op het terrein van de neerlandistiek in internationaal en interdisciplinair verband en het geven van leiding aan onderzoeksgroepen;
* het ontwikkelen en geven van onderwijs in BA-, MA- en PhD-programma’s, in de verschillende academische werkvormen;
* het (inter)nationaal verwerven van gelden (tweede- en derdegeldstroom) voor onderzoeksprogramma’s en het leiden van deze programma’s;
* het entameren, stimuleren en begeleiden van promotieonderzoek door aio’s en buitenpromovendi;
* het vervullen van bestuurlijke taken voor de onderwijsprogramma’s en binnen het instituut en de faculteit;
* het benutten van kansen die samenwerking biedt met het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON);
* het vertegenwoordigen van het vakgebied in academische verbanden in binnen- en buitenland;
* bijdragen aan maatschappelijke dienstverlening door de universiteit.

Eisen:
De te benoemen hoogleraar is gepromoveerd. De succesvolle kandidaat beschikt over:
* uitstekende onderzoekskwaliteiten op het vakgebied van de leeropdracht, blijkend uit een ruime lijst van publicaties – nationaal en internationaal – verschenen bij voor het vakgebied gerenommeerde uitgevers of hiervoor toonaangevende periodieken;
* uitstekende onderwijskwaliteiten, almede een ruime ervaring in de verzorging van academisch onderwijs in zijn verschillende werkvormen. Kandidaten die op gesprek worden genodigd, zullen worden gevraagd hun onderwijskwaliteiten te onderbouwen met evaluaties en met syllabi en course outlines. Kandidaten dienen te voldoen aan de eindtermen van de Basiskwalificatie Onderwijs (op te vragen op onder genoemd mailadres);
* ruime ervaring en uitstekende kwaliteiten in de begeleiding van promovendi;
* aantoonbaar vermogen (inter)nationaal gelden te verwerven (tweede- en derdegeldstroom) voor onderzoeksprogramma’s;
* aantoonbare bestuurlijke en managementvaardigheden en de bereidheid actief deel te nemen aan bestuurs- en beheerstaken voor opleidingsprogramma’s en binnen het instituut, de relevante onderzoeksverbanden en de faculteit der Geesteswetenschappen;
* uitstekende beheersing van het Engels (op niveau C1 volgens het CEFR).

Wij bieden:
De geselecteerde kandidaat komt in aanmerking voor een aanstelling voor onbepaalde tijd indien de geschiktheid van betrokkene vaststaat op grond van eerdere ervaring als hoogleraar, het succesvol doorlopen van een tenure track, dan wel anderszins breed erkende prestaties in onderwijs en onderzoek gedurende minimaal vijf jaar als UHD (of vergelijkbaar).

In andere gevallen ligt een benoeming van in eerste instantie vijf jaar in de rede. Dat geldt in het bijzonder indien betrokkene geen of een beperkt track record heeft in het verwerven van tweedegeldstroomsubsidies, het begeleiden van promovendi, of in het verzorgen van onderwijs op een breder terrein dan het eigen specialisme.

De hoogleraar wordt ingeschaald in salarisschaal H2 (€ 4.904 tot € 7.142 bruto per maand).

De Universiteit Leiden wil meer vrouwen in dienst nemen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd te solliciteren.

Informatie:
Met vragen en suggesties voor eventuele kandidaten kunt u terecht bij

Prof. dr. H.W. van den Doel
E-mail: leerstoelen@hum.leidenuniv.nl.

Sollicitaties:
Sollicitaties (onder vermelding van het vacaturenummer 11-274 op brief en envelop dan wel in de onderwerpsregel van de e-mail) omvatten een brief, een curriculum vitae met publicatielijst en een lijst van gedoceerde cursussen inclusief evaluaties, een plan voor toekomstig onderzoek (2 à 3 pagina’s) en de namen en adresgegevens van drie referenten. Deadline voor sollicitaties: 14 februari 2012. Het verzorgen van een proefcollege maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Er kan een onderzoek naar management¬kwaliteiten worden uitgevoerd.

Sollicitaties worden gericht aan de decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen,

Prof. dr. H.W. van den Doel
Postbus 9515
2300 RA Leiden

tel. 071 527 1628
E-mail: leerstoelen@hum.leidenuniv.nl.
Publicatiedatum: 02-01-2012
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
(Bron: http://www.ivnnl.com/ en dan klikken op Vacaturebank)