VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

woensdag 29 juni 2011

Age: Pornografie in de Nederlandse literatuur

PORNOGRAFIE IN DE NEDERLANDSE LITERATUUR
9 NOVEMBER 2011, UNIVERSITEIT LEIDEN

Van Amerika tot Pakistan, overal is porno geliefd. Niet alleen in films, maar ook in de literatuur is de beschrijving van seks en erotiek van oudsher een zowel delicaat als populair onderwerp. Veel Nederlandse schrijvers en dichters hebben zich gewaagd aan pornografische literatuur. Hun teksten zijn vaak vergeten, verboden, of onder pseudoniem gepubliceerd. Pornografische literatuur heeft lange tijd in de taboesfeer verkeerd, ook voor wetenschappers, maar sinds enige jaren krijgt zij steeds meer aandacht van letterkundigen en cultuurhistorici. Tijdens het symposium 'Pornografie in de Nederlandse literatuur' zullen diverse sprekers een lezing houden over pornografische literatuur uit de Nederlanden. Het zal gaan over erotische literatuur uit de Middeleeuwen en pornografisch toneel uit de achttiende eeuw, over erotische teksten van Heleen van Royen en nog nooit eerder bestudeerde erotische verzen van Willem Frederik Hermans. De schrijver Arnon Grunberg sluit de dag af met een lezing waarin hij zijn persoonlijke visie geeft op pornografie. De lezingen zijn bedoeld voor een breed publiek.

Nws: UvA verwerft uniek boek uit 1599

Presentexemplaar van de Memorien van Emanuel van Meteren

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam verwerven een uniek exemplaar van de Memorien van Emanuel van Meteren uit 1599. Het gaat om een presentexemplaar met een in goud geschreven opdracht aan de Staten van Holland en West-Friesland. Het boek wordt aan de bibliotheek geschonken door de Amerikaan James Tanis.

Eve: Call for papers: Achter de verhalen 4

Call for papers: Achter de verhalen 4
Achter de verhalen 4
18-20 april 2012, Universiteit Utrecht

Na Leuven (2006), Nijmegen (2008) en Gent (2010) organiseert de Universiteit Utrecht de vierde editie van het congres ‘Achter de verhalen’. Het vindt plaats van woensdag 18 april tot en met vrijdag 20 april 2012.
Keynotesprekers zijn Bas Heijne, Rosemarie Buikema, Cyrille Offermans (o.v.) en Hans Vandevoorde.

Anders dan bij de vorige colloquia heeft ‘Achter de verhalen 4’ geen overkoepelend thema. Er zijn elf sessies vastgesteld, die een breed gebied van belangrijke thema’s in de hedendaagse studie van de modern-letterkundige neerlandistiek bestrijken. Zo is er aandacht voor literatuur in haar ideologische of historische context, voor de geschiedschrijving van de Nederlandstalige literatuur en literatuurbeschouwing en voor de internationale inbedding van het Nederlandstalige literaire veld. Daarnaast zijn er twee ‘vrije sessies’ ingepland, die ruimte bieden voor die onderzoeken die niet in de gestelde kaders passen. Alle sessieomschrijvingen zijn te vinden in het overzicht hieronder.

donderdag 23 juni 2011

Eve: P.A. De Génestet. Een vergeten volksdichter


P.A. De Génestet. Een vergeten volksdichter

Deze zomer besteedt SCHUNCK* bijzondere aandacht aan de dichter en predikant die met name aan het eind van de negentiende eeuw erg populair was in ons land.
Op 2 juli 2011 is het 150 jaar geleden dat de Nederlandse predikant en dichter Peter Augustus de Génestet (1829-1861) overleed. De Génestet was met name in het laatste kwart van de negentiende eeuw en het eerste van de twintigste eeuw zeer populair in Nederland. Zijn werk is in grote aantallen en talrijke drukken verspreid. Gedichten als Boutade, Een kruis met rozen en Het haantje van de toren waren lange tijd bij een groot gedeelte van het Nederlandse volk bekend. Ook verwierf De Génestet faam met zijn declamaties van de grote epische gedichten De St.-Nicolaasavond, Fantasio en De mailbrief. Zijn bundel Leekedichtjens speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van het modernisme in de protestantse kerk.

Lit: Pas verschenen: Freek van Leeuwen: Atlantische Legenden


Atlantische Legenden
Freek van Leeuwen

Met herinneringen van Martin Mooij en een nawoord van Kornee van der Haven

In Atlantische Legenden (Leiderdorp 1960) ontleedt Freek van Leeuwen
vlijmscherp de mythes van de moderne Westerse samenleving. De dichter
zoekt antwoorden op de vraag waarom de moderne mens alleen nog maar kan
dromen van een betere wereld in de vorm van één groot consumptieparadijs.
De ziektes en verslavingen van het Westen die Van Leeuwen analyseert –
wapenindustrie, technologie, consumptiedwang – doen anno 2011 opmerkelijk
actueel aan. Zowel de verzen van de dichter als zijn geheimzinnige
‘psychogrammen’ waarmee de bundel is geïllustreerd, zetten ook de
hedendaagse lezer aan tot nadenken over zichzelf en de wereld om hem heen.

woensdag 22 juni 2011

Age: Dialectfestival Vaals 1 oktober 2011

Jubileum van jaarlijks dialectfestival Os Moddersproak
Vaals even vijflandenpunt op 1 oktober

Troubadours bepakt met hun gitaren, zoetgevooisde Keulse nachtegalen, buuttereedners met hun sjeile zeever en dialectdichters met hun pennevruchten: op 1 oktober vormt het dorpje Vijlen, gemeente Vaals, heel even een streektalig vijflandenpunt. Het grootste jaarlijkse dialectevenement in de Euregio Maas-Rijn viert er die dag het eerste lustrum onder het motto: "Vijf jaar Moddersproak, vijf landen, één volkstaal", en de deelnemende artiesten komen behalve uit de Benelux en Duitsland voor het eerst ook uit Frankrijk, waar in een groot deel van de Elzas een met de Limburgse dialecten vergelijkbaar, Rijnlands getint dialect wordt gesproken.

Column 83: “Comet van achter die versche wint”

Een jaar geleden gaf vrouwe Fortuna een onverwachte draai aan haar rad van avontuur en stond ik weer oog in oog met een jeugdliefde: Der vrouwen heimelijcheit.
   In 1974 verscheen een vertaling van deze veertiende-eeuwse Middelnederlandse tekst in een smaakvol uitgegeven boekje van de hand van de Gentse medicus Leon Elaut (1897-1989), die naast zijn beroepspraktijk als uroloog een grote belangstelling aan de dag legde voor de geschiedenis van de geneeskunde. In 1958 promoveerde hij op een vergelijkbaar Middelnederlands tractaat: Van smeinscen lede.
   Elauts vertaling werd opgemerkt door Elsje van Hulsteijn, adjunct bibliothecaris van het Instituut voor Neerlandistiek UvA en aangeschaft. In 1975 werd het boek ingelijfd en vermeld in de maandelijkse gestencilde lijst ‘Aanwinsten’. Bibliothecaris Nol Sanders was een vurig bestrijder van de uitdrukking: nieuwe aanwinsten.
   Die lijst aanwinsten lag in een stapeltje op het bureau van de bibliotheekwacht, en sommige studenten en medewerkers maakten er een gewoonte van om die lijst van de tafel te pakken en door te lezen op interessante of veelbelovende titels. Doctoraal-studente Mieke van Doorn was zo’n studente, zag de titel van Elauts vertaling, vroeg het boek aan en begon erin te lezen.

zaterdag 18 juni 2011

Hora est: Promotie Maartje De Wilde op liedboeken

Op dinsdag 28 juni 2011 om 15 uur promoveert Maartje De Wilde op de dissertatie met als titel De lokroep van de nachtegaal; wereldlijke liedboeken uit de Zuidelijke Nederlanden (1628-1677). Promotor is prof. dr. Hubert Meeus.

De promotie vindt plaats in de Promotiezaal van de Universiteit Antwerpen (voormalig klooster van de Grauwzusters), Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen. Gaarne aanmelden bij maartje.dewilde@ua.ac.be.

Maartje De Wilde studeerde Germaanse Talen (1998–2002) en Filmstudies (2002–2003) aan de Universiteit Antwerpen. In 2002 behaalde ze ook het diploma van de Academische Initiële Lerarenopleiding. Sinds september 2002 is ze voltijds onderzoeksmedewerker aan het Departement Letterkunde van de Universiteit Antwerpen. Van 2002 tot 2006 inventariseerde ze 17de-eeuwse liederen in de Nederlandse Liederenbank.

Nws: Artis ontvangt uniek portret oprichter Westerman


Vanaf 16 juni 2011 is Artis een bijzonder schilderij rijker. Het portret dat de beroemde negentiende-eeuwse society-schilderes Thérèse Schwartze in 1879 maakte van de eerste directeur van Artis, G.F. Westerman, is vanaf nu te bewonderen in de Artis Bibliotheek.

Artis heeft dit portret middels een schenking ontvangen van de nazaten van de oud-directeur en oprichter van Artis. Dit schilderij is het laatste en belangrijkste stuk van de schenking, welke onder meer bestaat uit een twintigtal legpenningen, een rijkgegraveerde glazen bokaal en een aantal kostbare plaatwerken.

woensdag 15 juni 2011

Hora est: Vier VU-promoties op metaforen

Metaforen en subjectiviteit in dagelijks taalgebruik: Vier promoties aan de Vrije Universiteit
In juni promoveren maar liefst vier wetenschappers bij Gerard Steen, bijzonder hoogleraar Taalgebruik en Cognitie aan de faculteit der Letteren, Taal en Communicatie. Zij onderzochten het gebruik van metaforen en subjectieve elementen in dagelijks taalgebruik.

Informalisering en personalisatie van Nederlandstalige nieuwsteksten

In de loop van de vorige eeuw heeft de Nederlandse samenleving grote maatschappelijke veranderingen ondergaan, die ook hun weerslag hebben gehad op de journalistiek. Algemeen wordt aangenomen dat het taalgebruik in kranten een verandering heeft doorgemaakt van een formele, objectieve stijl naar een meer informele, conversationele en persoonlijke stijl.

maandag 13 juni 2011

Pas verschenen: Breuken en bruggen


Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven, red. Lars Bernaerts, Carl de Strycker en Bart Vervaeck.

Zopas verscheen bij Academia Press het tweede deel uit de SEL-reeks: Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven. De literatuurgeschiedenis leert ons dat in de negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandstalige literatuur de ene vernieuwingstendens de andere opvolgt. Breuken en bruggen maakt deze literaire dynamiek tastbaar en inzichtelijk, maar nuanceert de vernieuwing ook door de aandacht voor continuïteit en traditie. Op drie domeinen laat dit boek zien hoe de moderne Nederlandse literatuur op dit moment bestudeerd wordt: op het vlak van de literaire teksten, de theoretische literatuurstudie, en tot slot de relaties tussen literatuur en andere kunsten, media en discoursen.

zondag 12 juni 2011

Nws: Jubileumprogramma KANTL

U wordt uitgenodigd op de Openbare Vergadering van de KANTL die wordt

gehouden op woensdag 6 juli e.k., om 15 uur, in het park van het kasteel
Beauvoorde, te Wulveringem (Veurne).

Op 8 juli 1886, nagenoeg 125 jaar geleden, werd het Koninklijk Besluit
ondertekend, waarbij de Koninklijke Vlaamsche Academie werd opgericht. De Openbare Vergadering in Beauvoorde is om die reden ook het eerste van een reeks evenementen in het kader van het jubileumjaar van de KANTL.

Thema van dit jaar is "Gezelle gezongen, Gezelle gezegd".

vrijdag 10 juni 2011

Nws: Opening museum- en webwinkel Bijzondere Collecties


Uitnodiging

De directie van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, de directie van Hexspoor Webshop Support en Warren Lee van Nijhof & Lee Boekhandel nodigen u uit voor de feestelijke opening van de museumwinkel en de lancering van de webwinkel van de Bijzondere Collecties op

woensdag 15 juni 2011 om 17.00 uur

Bijzondere Collecties
Oude Turfmarkt 129 (Rokin)
1012 GC Amsterdam
020–5257300, info-bc@uva.nl (aanmelding wordt op prijs gesteld)
http://www.bijzonderecollecties.uva.nl

dinsdag 7 juni 2011

Pas verschenen: Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland


Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland; taal, literatuur en de afbakening van Nederland 1806-1890. Nijmegen: Vantilt, 2011.

Het hedendaagse Nederland is de uitkomst van vele negentiende-eeuwse burenruzies over de politieke en culturele grenzen van het land. In het verhitte afbakeningsproces ten opzichte van Vlaanderen, Duitsland en Frankrijk speelden niet alleen politici, maar ook boekenwurmen en kamergeleerden een belangrijke rol. Op zoek naar bronnen die de nationale identiteit konden versterken, brachten letterkundigen van divers pluimage in de negentiende eeuw de oudste kroonjuwelen van de literatuur opnieuw in beeld. Een ongemeen felle concurrentiestrijd volgde: was Reinaert nu Frans, Vlaams, Nederlands of Germaans?

Age: Warenar op het Muiderslot
Ook dit jaar speelt theatergroep De Kale weer de kluchtige komedie Warenar van P.C. Hooft op en bij het Muiderslot. De voorstellingen zijn op 7 en 8 juli 2011. Aanvang 20.30 uur.

De spelers van Theatergroep De Kale nemen de oorspronkelijke tekst als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat het bloemrijke Nederlands van de Gouden Eeuw weer klinkt! In combinatie met hun sprankelende en energieke speelstijl en de zomerse locatie is dit een prachtige theaterbelevenis!

vrijdag 3 juni 2011

Age: Symposium ‘Trust and Emerging Media’ 16 juni 2011

Symposium ‘Trust and Emerging Media’

On 16 June an interdisciplinary symposium on literacy will be held at Utrecht University, bringing together international scholars from various disciplines and backgrounds to discuss one of the major problems posed by the emergence of new media technologies: that of trust.

Regarding the preconditions for trust in media as culturally determined and subject to change, the speakers will address questions like: What constitutes trust in media? How do discourses on trust and distrust in media change over time? What interests (socially, politically) do discourses on ‘trust’ and ‘distrust’ in media serve? How do media forms contribute to trust in media content? How do discourses on trust in media help new media come into being, or, on the contrary, stand in their way?

donderdag 2 juni 2011

Ove: Overleden: Clark Accord (6 maart 1961-11 mei 2011)

Op de leeftijd van vijftig jaar is de Surinaamse auteur Clark Accord overleden. Accord werd bekend met zijn debuutroman De koning van Paramaribo uit 1999. Naast romans publiceerde Accord ook verhalen en columns in diverse kranten en tijdschriften. Zijn laatste roman, Bingo, verscheen in 2007. Accord overleed na een kort ziekbed aan de gevolgen van maag-darmkanker in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Voor meer informatie over zijn leven en werk zie onder meer zijn website: http://www.clarkaccord.com/