maandag 30 november 2015

Waarom is het voor Russen zo fijn om Russisch te praten?

Door Marc van Oostendorp

Hoe verhouden taal en cultuur zich tot elkaar? Over die kwestie is nu eindelijk een heus  handboek verschenen, het Routledge Handbook of Language and Culture. Wat is bijvoorbeeld de relatie van de Nederlandse taal tot de Nederlandse cultuur? Wij schelden bijvoorbeeld in vergelijking met anderen veel met namen die naar ziektes verwijzen. Je kunt dan zeggen: in het Nederlands, maar niet in het Engels, is kanker een negatief voorvoegsel – een eigenschap van de taal.

Je kunt ook zeggen: Nederlanders hebben een eigenaardige obsessie voor ziektes, die veroorzaakt wordt door de calvinistische predestinatieleer (ik zeg maar wat). Maar wordt nu onze taal beïnvloed door onze cultuur? Of is die taal zelf eigenlijk neutraal met betrekking tot ziektes en zou je er op zich ook wel in kunnen schelden door bijvoorbeeld iemands voorouders te beledigen?


Helena van Constantinopel, hoofdstuk 20


Hoe coninck Anthonis ende Amaris te Tours quamen, daer coninck Henrick sijn twee sonen vont.
[20]
   
Na veel strijdens dat de drie koninghen hadden ghehadt, soo quamen sy te Tours, Helena al omme zoecken[de]. Ende als sy voor Tours waren, zonden sy boden aen den bisschop oft sy daer binnen logeren mochten, dat den bisschop geerne consenteerde, by alsoo dat sy de mannen van wapenen daer buyten laten zouden inde tenten. Hy soude hun daer victalie beschicken. Ende doen zat de bisschop op met sijnen heeren ende reet de coningen te ghemoet buyten de stadt, daer sy malkanderen groote reverentie deden. Ende sy hadden onderlinghe veel woorden, so dat kon[in]c Henric ten lesten vertelde sijn avontueren ende hoe hy sijn wijf ende kinderen sochte.
     Als sy dus reden sprekende, sach koninc Hendric de twee jonghelinghen voor den b[i]sschop rijden, ende hy vraeghde van waer die waren. Doen seyde de bisschop: “Uyt ongheloovighen lande,” ende seyde hoe hyse selfs kersten ghemaeckt hadde ende gedoopt. Ende doen zijn alle de heeren ghekomen in des bisschops hof, daer veel arme lieden stonden om d’aelmoessen te hebben van den heeren, onder den welcken Helena oock was, zeer bedroeft doen sy haren vader ende haren man zach, maer haer kinderen en kend[e] sy niet, ende zeyde in haer selven: “Eylac[e]n, ick mach wel bedruckt zijn als ic aen zie dese twee koninghen, die my zoecken om te doen dooden, welcke ic noyt en verdiende”, ende sy is wegh ghegaen, zorghende dat mense zoude kennen.

zondag 29 november 2015

Tiecelijn 28. Jaarboek 8 van het Reynaertgenootschap

De boekenbeurs is voorbij. Tijd voor verdieping en niche. ‘We did it again.’ De nieuwe Tiecelijn is gearriveerd. Vandaag werd in Sint-Niklaas het achtste jaarboek van het Reynaertgenootschap voorgesteld. Met een jaarboek dat precies 333 pagina’s telt, komt het totale aantal Tiecelijnpagina’s sinds 1988 op 7427. 

1988. Laten we even terugkeren:  op 17 november 1988 lezen we: ‘Vanaf half drie 's middags is Nederland verbonden met Internet, als tweede land ter wereld’. De wereld is veranderd. En Tiecelijn ook. Goed nieuws is dat het Reynaertgenootschap onlangs besliste in elk geval tot jaargang 33 Tiecelijn op papier te blijven publiceren.   

Tiecelijn 28 opent met een bijdrage van Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, over de Reynaert in de eeuw van het nationalisme. Jan de Putter gaat in op de geschiedenis van het Reynaertonderzoek met als focus Arnout, de auteur die naast Willem in de proloog van Van den vos Reynaerde wordt genoemd. Walter Verniers en frater Robin Moens (1992) – de jongste auteur – richten de aandacht op Tibeert. Verniers focust in een tweede bijdrage op Pancer en Grimbeert. Hans Rijns kijkt hoe een middeleeuwse tekst in latere tijden sterk gecensureerd werd.


Column 101: Voer voor filologen: Tekstkritiek via de achterdeur, of hoe een Amsterdamse druk uit 1640 een (hardnekkige) fout in een Parijse druk van ca. 1510 kan verbeteren.

Door Willem Kuiper

Nadat de arme 13-jarige Helena van Constantinopel aan een afgedwongen huwelijk met haar eigen vader ontkomen is door in het holst van de nacht met een schip te vluchten, gaat zij aan land nabij Sluis in (Zeeuws) Vlaanderen. Vlaanderen was toen nog woest en Saraceens en heette destijds Vautembron. Een lastig te begrijpen naam, ook voor middeleeuwers. Zelf houd ik het op een vervorming van Val tenebreux: Duister Dal. In dit heidense woeste land staat een nonnenklooster, en daar vindt Helena onderdak. Maar als de koning van Vautembron hoort dat er een bloedmooi jong meisje in dat klooster ingetreden is, eist hij haar op. En als hij zijn zin niet krijgt, zal hij het klooster met alle nonnen in de fik steken. Helena vlucht naar de kust en krijgt daar een lift van een koopvaardijvaarder. Maar eenmaal op de hoge zee worden zij overvallen door Saraceense piraten die het hele schip uitmoorden, behalve dan Helena. De kapitein heeft andere plannen met haar. En als zij daar geen zin in heeft, zal hij haar overboord gooien. Helena beseft dat verzet zinloos is en vraagt om uitstel om even te mogen bidden. Het wordt haar toegestaan, “Maar houd het alsjeblieft kort, Car sçachiés, vo biauté me fait moult desirer / De vo bouche baisier et de vous acoler ».” Dan volgt zo’n typisch chanson de geste-gebed, waarin de hele heilsgeschiedenis in het kort wordt naverteld, eindigend in een smeekbede voor het behoud van haar maagdelijkheid. Helena is nog niet uitgesproken of donder en bliksem, wind en regen overvallen het schip, en dat blijkt niet bestand tegen deze Goddelijke krachten van de natuur. Het vergaat met man en muis. Alleen Helena vindt een plank in het water die groot genoeg is om haar drijvend te houden, waarna zij op de derde dag aanspoelt in de monding van de Thames nabij het “Noef Castel” in de omgeving van Londen.

Bed, bad, brood

Door Marc van Oostendorp

Waarom zeggen we bed, bad, brood in die volgorde? Daarover gaat mijn zondagochtendminicollege van deze week.


Helena van Constantinopel, hoofdstuk 19


Hoe dese twee tot Amiens quaemen, daer sy kersten gedaen worden.
[19]
   
Hier na quamen sy in de stadt van Amiens, daer doen ter tijdt binnen was de bisschop van Tours, daer sy doen gingen int hof vanden bisschop ende baden datmen hunlieden kersten maecken wilde. Doe vraechde de bisschop van waer sy waren. Doen vertelden sy al hun avontueren, ende soo worden sy ghedoopt, ende Erm hiete Brixius ende Lyon Martijn. Ende de bisschop van Tours behieltse by hem ende maeckte Martijn sijn bottelgier ende Brixius sijn klerck. Ende Martijn gaf veel den armen om Gods wil.
   
Als Helena ontrent sestien jaer te Nant[e]s in Bretanien gewoont hadde in grooter armoeden, levende by der aelmoessen, soo reysde sy tot Tours, daer sy alle daghen van haren soon Lyon om Gode hadde, maer sy en kenden malkanderen niet. Ende t’elcken [reyse] als hy haer sach, veranderde hem sijn bloet ende sijnen broeder, dat hun groot wonder gaf.
   
*     *
*Hoofdstuk 19 in een synoptische, tweetalige (Nederlands-Frans) editie, met daarin verwerkt de versie in De vrouwen-peerle en de druk van de weduwe van Jehan Treperel, Paris ca. 1510.

Een woord dat u niet kent, kunt u opzoeken in het on-line Woordenboek der Nederlandsche Taal

zaterdag 28 november 2015

Parasitaire gaten als godsbewijs

Het stuk ‘Behoorlijk vernietigend’ van Riny Huijbregts opent met: “Een korte reactie op drie elementen uit de bijdrage van Freek van de Veldes “Hoe vernietigend zijn parasitaire gaten voor de gebruiksgebaseerde taalkunde?”.” Dan volgt een helemaal niet zo korte aanval op een aantal stellingen die ik vanuit een gebruiksgebaseerde achtergrond heb ingebracht in de discussie. Die snijden volgens Riny geen van alle hout.

Ik apprecieer het enorm dat Huijbregts de moeite neemt om te reageren. Nicolaas Beets heeft eens geschreven: “Het botsen der gevoelens: zegt men vaak, Kan voeren tot het ware van de zaak”.Een parafrase eigenlijk van het Franse bon mot Du choc des opinions jaillit la vérité. Maar dat ik de geste apprecieer betekent uiteraard niet dat ik nu gelijk overtuigd ben van alles wat Huijbregts in die reactie neerpent.

Ik ga niet op alle kwesties apart in, want we zitten hier, ondanks de soms zelotische toon van de discussie, niet op een taalkundig-religieuze synode waar we elke leerstelling apart moeten behandelen. Ik wil trouwens ook niet te technisch worden op Neder-L. Wat ik wel wil doen, is een aantal misverstanden over concepten en methoden in de gebruiksgebaseerde taalkunde aankaarten, waaruit de verontwaardigde reactie van Huijbregts (cum sociis) voortkomt, denk ik. Beets’ gedicht gaat verder: “waar vooroordeel met vooroordeel strijdt, Wat is het - dan verlies van tijd!”. Het lijkt me nuttig dat we een goed zicht krijgen op elkaars uitgangspunten, om niet te blijven hangen in ‘vooroordelen’.

Uw gouden grif

Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten (48)
Het Nederlandse sonnet bestaat 450 jaar. Hoe is het de taal in die tijd vergaan?

Door Marc van Oostendorp

Hoe het Nederlands langer dan zo'n honderd jaar geleden geklonken heeft, kunnen we alleen maar construeren. Bij gebrek aan geluidsopnamen moeten we het doen met de schaarse keren dat iemand de moeite heeft genomen precies te noteren hoe het voelde om, pakweg, een /r/ uit te spreken – en met gedichten.

In alle tijden hebben dichters aandacht besteed aan de klank van hun gedichten. Door daar precieze aandacht aan te besteden, kunnen we wel het een en ander leren over hoe een en ander geklonken moet hebben. Uit het feit dat Hooft en zijn tijdgenoten beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen begonnen af te wisselen, weten we dat zij de klemtoon op ongeveer dezelfde plaats in ieder woord hebben moeten gelegd als wij nog steeds doen: lees een gedicht met moderne klemtonen en het klinkt nog steeds goed. (Deze opmerking kan bovendien een onderzoeker in de 25e eeuw verder helpen, wanneer hij haar vindt in de digitale archieven van de KB: ja, onderzoeker, aan het begin van de 21e eeuw hadden wij dezelfde klemtoon als P.C. Hooft. Tof trouwens, dat je je richt op deze dode taal.)

Maar ook het rijm kan informatief zijn, bijvoorbeeld in dit bekende sonnet van Hooft:

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 18


Hoe de kinderen van Helena scheyden vanden heremijt ende quamen te Beyeren.
[18]
   
Op een tijt als dese twee kinderkens sestien jaer lanck by den heremijt ghewoont hadden, soo ginck hy wandelen met hun int bosch ende seyde: “Kinderkens, daer is de plaetse daer ick u eerstwerf vant ende u de beesten ontnam ende verloste vander doot.”
     Doen seyden de kinderen: “Zydy ons vader niet?”
     “Neen ick, in trouwen!”, seyde de heremijt. “’t Is geleden sestien jaer dat ick u hier den beesten ontjaechde ende hebbe u van dier tijt opghevoet als mijn kinderen.”
     Doe seyden de kinderen: “Want ghy ons vader niet en zijt, soo willen wy gaen van lant tot lande tot dat wy onsen vader gevonden hebben.”
     Ende zijn doe vanden heremijt gescheyden, des de heremijt seer droevigh was. Ende als sy een wijle door ’t bosch hadden gegaen, quamen sy aenden oever vander zee, daer sy aen een schip quamen, daer sy so lange baden datse int schip quamen, daer hun de patroon vraechde wie sy waeren ende van waer sy quamen. Sy antwoorden: “Wy en weten niet van waer wy sijn noch wie ons vader oft moeder is, maer wy hebben sestien jaer lanck int bosch gewoont by een heremijt, Felix geheeten.”
     Ende de patroon kleede dese twee jongers properlijcken ende gaf hun teergelt in hunnen buydel. Ende doe namen sy oorlof aen den patroon, hem seer bedanckende der grooter deucht die hy hunlieden bewesen hadde, ende zijn doen gekomen in Almanien te Baviers, daer een coninginne woonde, daer sy voor quaemen, diese terstont begracide ende dede hunlieden t’eten brenghen. Ende Lyon at soe veel dattet hun alle verwonderde: alle vleesch, geheel capoenen, maer Erm en at niet dan broot ende wortelen die hy met hem hadde gebracht. Waerom de coninginne Erm vraechde, waer by hy leefde. Hy seyde: “Ick en heb in sestien jaer niet gegeten dan broot ende wortelen by eenen heremijt, die ons op gevoet heeft.”
     Ende hy vertelde daer al hun avontueren, dat de coninginne seer verwonderde ende hielts[e] by haer.

vrijdag 27 november 2015

Nieuwe MA Neerlandistiek in Utrecht over de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur


In september 2016 opent aan de Universiteit Utrecht een nieuwe MA Neerlandistiek over de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur. Die positie bestuderen we vanuit taalkundig, letterkundig en taalbeheersingsperspectief. Uitgangspunt is de gedachte dat de Nederlandse taal en cultuur zich door globalisering, digitalisering en commercialisering steeds meer in de context van andere talen en culturen ontwikkelt: in Nederland zelf, maar ook buiten het Nederlands taalgebied. Dat levert tal van vragen op die in deze MA centraal staan. Welke aspecten van de Nederlandse cultuur zijn in beeld bij buitenlandse media? Wat is binnen Nederland het beleid op het gebied van taal, bijvoorbeeld waar het gaat om taalvariatie en meertaligheid? Hoe wordt overal ter wereld Nederlands geleerd, en door wie? Hoe communiceren Nederlandse bedrijven als Philips, KLM en Shell met hun internationale klanten, en wat is daar Nederlands of juist internationaal aan? Welke Nederlandse literatuur kan iedereen ter wereld digitaal lezen, wie bepaalt dat en welke rol speelt commercie hierin?

Kluchten van Jan Zoet en Jan Vos bij Ceneton

Door Ton Harmsen 

Een appel en een ei lopen door de Kalverstraat. Hoe is het nu, vraagt het ei gemeen, om geplukt te worden? Nou, zegt de appel, wacht jij maar tot je een kip bent. Net zo als de mop speelt de klucht een spelletje met aristotelische waarschijnlijkheid en logica. Het is een fictioneel genre, een gestileerde weergave van de realiteit, dus we moeten ons erbij neerleggen dat de werkelijkheid niet getrouw wordt weergegeven. Maar we moeten de klucht wel serieus nemen, en hoge eisen stellen aan opbouw en stijl. In de zeventiende eeuw verschenen er meer dan 200 kluchten in de Nederlanden, de achttiende eeuw produceerde er nog eens ruim 300. Twee kluchtspelen zijn onlangs bij Ceneton uitgegeven: de klucht van Jochem Jool (1637) door Jan Zoet en de eerste druk van de klucht van Oene door Jan Vos (1642). W.J.C. Buitendijk heeft verschillende latere edities uitgegeven – ook te vinden bij de DBNL.

Een zuurstok

Door Wim Voskuilen

De dichtbundel Als een beek (1975) van Kees Ouwens heeft een zeer bijzondere structuur. Onlangs werden op Neder-L de eerste drie gedichten uit de bundel besproken. Voor mij was dat aanleiding de feiten over de bundel nog eens op een rij te zetten. De structuur ontdek je door een specifieke actie uit te voeren.

In de titels van de eerste vijf dichtbundels van Ouwens wordt er geteld van 1 tot 5. Bij Arcadia, Intieme handelingen en Als een beek tel je woorden en in Klem en Droom letters. Bij de zesde bundel, Afdankingen, wordt dit telprincipe gestaakt. Ook bij Ouwens' romans speelt tellen een rol, want de titels hebben resp. 2, 4, 4 en 2 woorden. De derde roman heet Een twee drie vier... en verscheen na Droom. 

Op de omslag van Als een beek staan de auteursnaam en de titel in witte letters tegen een blauwe achtergrond. Zowel 'Kees Ouwens' als 'Als een beek' heeft 3 lettergrepen en 10 letters. Bij de titel is dus behalve het aantal woorden ook het aantal lettergrepen en letters van belang. Alle reden om ook in de dichtbundel naar formele, telbare kwesties te kijken. In de bundel vallen een paar dingen op.


Behoorlijk vernietigend: drie kwesties


Een korte reactie op drie elementen uit de bijdrage van Freek van de Veldes “Hoe vernietigend zijn parasitaire gaten voor de gebruiksgebaseerde taalkunde?

Kwestie een. Ingesnoerde ambiguïteit. Hoe krijg je uit gebruiksgebaseerd taalonderzoek ooit relevante informatie over ambiguïteiten en speciaal over ingesnoerde ambiguïteit (“constrained ambiguity”)? Zinnen in corpora verschijnen niet met hun betekenis op de mouw gespeld. Neem bijvoorbeeld de zin Jan heeft er daar vaak over gesproken (een variant van een van Freeks voorbeelden). “Daar” kan alleen maar als een locatief bijwoord worden geïnterpreteerd. De vraag Waar heeft Jan er vaak over gesproken kan worden beantwoord met In z’n TIN-praatjes. Niet met Over evolutie van taal. Waarom is dat? Niet echt triviaal want Waar heeft Jan in z’n TIN-praatjes vaak over gesproken? is volkomen acceptabel naast Waar heeft Jan vaak over evolutie van taal gesproken? Tsja, Freek, wat doe je hieraan? Of valt deze vraag buiten je onderzoeksgebied, en is het probleem er eigenlijk niet? Lijkt mij het type vraag waar iedereen die zich professioneel met taal bezig houdt serieus over zou moeten nadenken. 

Talen maken in een ideale wereld

Door Marc van Oostendorp


In mijn ideale wereld zou er natuurlijk veel meer aandacht zijn voor taal. De radio en de tv zouden iedere dag enkele programma's hebben over taal: een uur op prime time voor de nieuwste taalwetenschappelijke ontdekkingen – want daarvan waren er in de ideale wereld iedere dag een paar –, een half uur voor de nieuwste gedichten en korte verhalen, een kwartier voor de nieuwe woorden van de dag, 7,5 minuut voor de Michiel de Vaan van de ideale wereld voor de etymologie van een woord. Je kon ook met vrijwel iedereen vreemdeling in een bushoekje een conversatie over die onderwerpen beginnen.

Op iedere straathoek was een taalcafé gevestigd, waar je binnen kon gaan en een vreemde taal oefenen. Tijdens verkiezingen zouden politici, een beetje populistisch, prat gaan op hun uitgebreide talenkennis. De cursussen, de populaire boeken, de middelbare en hogere opleidingen op allerlei taalkundig gebied waren niet aan te slepen.


Helena van Constantinopel, hoofdstuk 17


Hoe de coninck raet hielt, daer hem de hertoghe verontschuldighde.
[17]
   
Doen dese coningen binnen Londen waren, soo is daer raet gehouden metten heeren, daer de hertoghe van Clocestre voortbracht de neghen boden, elck met sijn brieve inde hant die hy gebracht hadde, want hy hadse al t’samen gevangen geset, ’t welck wijsheyt was. Doe dede de hertoge den coninc alle de brieven lesen elc bysonder, toonende hem sijnen zegel. ’t Welc den coninc seer verwonderde, ende dede elcken bysonder sweeren, d’een voor d’ander na, waer af datse de brieven gebracht hadden ende wiese hunlieden gegeven hadde. De bode van Romen swoer dat hem de paus sijnen brief ghegeven had. Doen seyde coninck Henrick met fellen moede dat hem de paus verraden had, sweerende dat hy dat op hem wreken soude. Ende doen dedemen d’ander acht boden sweeren, waer af de zeven valschelijc swoeren, maer de achtste seyde: “Heer koninck, ick en weet niet watmen my doen sal, hanghen oft branden, maer om mijn ziel te salveren sal ick de waerheyt segghen.”
     Dit hoorende d’oude koninginne, dat de bode de waerheydt segghen wilde, is gheloopen tot haren sone den koninck, seggende: “Sone, my verwondert seer hoe dat ghy dus langhe draelt om recht te doen over den hertoghe, die Helena heeft doen verbernen ...”
     Dit verhoorende, de hertoge ginc voor den koninc ende seyde: “Heer koninc, doe ghy uyten lande reysdet, doen stelde ghy alle u landen onder mijn macht, die ick noch in handen hebbe, want ghyse noch niet over genomen en hebt. Dus sla ic mijn handt aen dese vrouwe als een die dat wel doen mach, want ick noch regent vanden lande ben, ende zalse ghevanghen houden tot dat ick weet wie dese verraderye ghestelt heeft!”

donderdag 26 november 2015

Etymologie: Holland

Door Michiel de Vaan

Holland zn. streeknaam

Oudnederlands Holtlant (918-948, kopie eind 11e eeuw), Holdland (ca. 1120, Annales Egmundenses; de mededelingen gaan echter over de jaren 1060 en de naamsvorm met -d- past daarbij: Florentius comes Holdlandensis ‘Floris graaf van Holdland’ 1061, comitatum Holdlandie ‘het graafschap Holdland’ 1063, Rotbertum de Holdland ‘Robert van Holland’ 1071), Hollant (1101), Hollandie (ca. 1120), Middel- en Nieuwnederlands Hollant, Holland. De delen zut hollant ‘Zuid-Holland’ en northollant ‘Noord-Holland’ komen vanaf 1282 resp. 1292 voor. In een oorkonde van de bisschop van Bremen uit 1113 komen de Hollandi voor het eerst buiten hun eigen woonomgeving voor, als kolonisten die grond in het bisdom mogen gaan ontginnen. Het gebied waar ze zich vestigen heet later Hollerland.

Gespogen

Door Marc van Oostendorp

Groot was de opschudding toen wij hier in ons uitgewoonde redactiekantoor onlangs vernamen dat de criticus Arjan Peters in de Volkskrant Frans Kellendonk "te veel gentleman [vond] om zich de straatvechtersmentaliteit van gespogen polemist eigen te maken".

Wat betekent dat? Het blijkt inderdaad heel moeilijk te zijn om daar antwoord op te vinden, maar op het onvolprezen Meldpunt Taal meldde iemand  wijst erop dat je door naar "een gespogen" te zoeken wel wat treffers vindt, waaronder een verhaal van Herman Brusselmans:

Ze is een gespogen type voor dit soort circus, dacht Guggenheimer.

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 16


Hoe coninck Hendrick weder te lande quam, daer hem sijn moeder willekome hiete.
[16]
   
Nu is coninck Hendric van Engelandt gekomen tot Bolonien ende sont een bode totten hertoge van Clocestre, hem seggende dat de coninck quame, ende dat hy hem seer geboot tot Helena, die hy boven alle dinck ter werelt lief hadde. “Waerom,” seyde de hertoge, “indien hyse so seer bemint, heeft hyse my doen verbernen met haer twee kinderkens?”
     Doen seyde de bode: “O valsche verrader, hebdy de schoonste, edelste ende goedertieren vrouwe verbrant? Soo vliet wech eer de coninck komt, want hy al ’t goet der werelt so seer niet en bemint als hy haer doet!”
     Dit hoorende, de hertoge verstont wel dat Helena verraden was, ende wert seer weenende.

woensdag 25 november 2015

Autour de la nouvelle poésie néerlandaise, soirée littéraire à Paris, 26 novembre 2015

Le 26 novembre, la Maison de la poésie de Paris organise une soirée littéraire consacrée à la poésie contemporaine néerlandaise. Elle commencera à 19.00 h.

"Autour de la nouvelle poésie néerlandaise" sera composé de discussions, interviews et lectures et sera animé par Margot Dijkgraaf. Prendront part: trois poètes néerlandais (Anne Vegter, Mustafa Stitou et Marjolijn van Heemstra), un poète francophone connaissant bien les Pays-Bas (Emmanuel Moses) et une traductrice (Kim Andringa).


Gerrit Achterbergsymposium, 28 november 2015, Amersfoort

Net als vorig jaar organiseert het Gerrit Achterberggenootschap in Amersfoort een symposium over het werk van Gerrit Achterberg.

Locatie: Mannenzaal (tegenover Flehite), Westsingel 47, 3811 BB Amersfoort.
Zaal open: 10.30;
ontvangst, aanvang ochtendprogramma: 11.00-12.30,
aanvang middagprogramma: 14.00 uur.

Programma

Pieta van Beek, Een kind dat alles maken kan: Achterberg.
Tine Ruysschaert, voordracht Ballade van een gasfitter.
Eigen voordracht van deelnemers symposium.
Bert Veldstra, laatste stand van zaken over vertaling Achterberg.
                        Lunch
Hans Mudde, over de wandeling Gerrit Achterberg; in memoriam Henk van Bellen
Gerhard te Winkel, Je tikt ertegen en het zingt.
                        Borrel
Wiebe Meilof, antiquaar te Pekela,  zal de hele dag aanwezig zijn met Achterbergiana.


Is een zin met leestekens een woord?

Door Lucas Seuren
We zijn er nog niet uit of we een emoji als woord moeten zien of de redactie van de Van Dale schotelt ons alweer een nieuw probleem voor: kunnen we een zin als woord zien? De lijst met genomineerden voor de titel Woord van het Jaar is namelijk bekend en naast negen prachtige samenstellingen – waarvan ik maar vier woorden eerder heb gehoord – vinden we ook de constructie "je suis ...". 

Context
Net zoals met de keuze van Oxford voor een emoji en die van Onze Taal voor sjoemelsoftware (ook genomineerd door Van Dale) speelt de context natuurlijk een belangrijke rol bij deze nominatie. Parijs heeft dit jaar twee aanslagen te verduren gekregen en het mag dus geen verrassing zijn dat er een woord is genomineerd dat verband houdt met die aanslagen. Een woord dat alleen over terrorisme ging  zou ook voldoende zijn: het moet zowel rond Charlie Hebdo als rond de recente aanslagen een rol hebben gespeeld.

Hoe vernietigend zijn parasitaire gaten voor de gebruiksgebaseerde taalkunde?


Maandag stond in Neder-L een bijdrage van Riny Huijbregts. Getiteld: ‘Recursie en evolutie van taal’. Zo’n stuk ga je meteen lezen, want je voelt dat hier grote thema’s aangesneden gaan worden. De eigenlijke bijdrage van Huijbregts is een reactie op een reactie van Mark Dingemanse op een blogpost van Marc van Oostendorp over een stuk in het tijdschift Trends in Cognitive Science (TICS) van een groep taalkundigen uit Utrecht en het MIT (ingewikkelde stapeling van voorzetselgroepen, maar daar heeft de gemiddelde generatieve taalkundige geen moeite mee, geloof ik). Dat stuk in TICS zelf is een verdediging van het generatieve program, dat uitblinkt door leesbaarheid. Dat is een zeldzame combinatie. Hedendaagse generatieve taalkunde heeft namelijk niet de naam erg leesbaar te zijn. Maar dat stuk in TICS dus wel, en het loont de moeite om dat te lezen. Dat vindt Dingemanse trouwens ook.

Wat me opvalt in de reactie van Huijbregts is de hartstochtelijke, of wat onvriendelijker uitgedrukt: agressieve, stijl. De gebruiksgebaseerde taalkunde wordt een beetje minachtend terzijde geschoven als ‘naïef’, met opvattingen die als ‘relict’ beschouwd moeten worden. Met name als het gaat om het geringe taalaanbod waarop de taal-leerder zich moet baseren om zeldzame constructies onder de knie te krijgen. Dat is het klassieke ‘Poverty of Stimulus’ argument.

'Hij wilt': het magt!

Door Marc van Oostendorp


Ik weet dat er mensen zijn die de afgelopen weken, sinds het verschijnen van het nieuwe Groene Boekje, iedere dag wel even naar de spellingwebsite van de Taalunie gingen om te zien of het er nog stond.

En ja hoor, het staat er nog steeds:

willen

willen
ikwil
jijwilt
hij/zij/het/uwilt
wijwillen
julliewillen
zijwillen
Zo mag je ook jij kun schrijven volgens dit machtige overheidsorgaan, en jij zul. En gedownload naast geforwarded

Kijk, dat is nu eens een mate van anarchisme die wij hier op Neder-L kunnen waarderen.

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 15


Hoe coninck Henrick oorlof badt aenden p[a]us.
[15]
   
Als coninck Henrick te Romen was, so dede hy so veel dat hy Romen van den ongeloovigen verloste, ende hy versloegh hunnen coninck Butor, daer hy het Engelsch[e] wapen wan, te weten drie lupaerden die Butor te voeren plach. Ende is dae[r] na aen den paus gegaen ende nam oorlof. Ende de paus seyde hem dat hy w[el] meynde dat hy sijn nichte getrout hadde, ende begeerde van den coninck d[at] hy ’t hem overschrijven wilde. Ende coninck Henrick is doen nae Engela[nt] gereyst.
   
In deser tijdt was oock op de reyse coninck Anthonis van Constantinopolen met grooter heyrkracht om te soecken sijn dochter Helena, ende is soo lange te schepe gereyst tot dat hy te Sluys in Vlaenderen aenquam. Daer ginck coninck Anthonis soo verre te lande tot in een klooster van nonnen, aldaer hy na Helena vraeghde. De abdisse seyde hoe dat sy daer een luttel tijts geweest hadde, ende waerom datse vertrocken was, so datse van haer niet en wiste. Dies de coninck seer bedruckt was, ende swoer dat hy nimmermeer rusten en soude hy en hadde Helena ghevonden, ende ginck van daer weder te schepe.
   
*     *
*


Hoofdstuk 15 in een synoptische, tweetalige (Nederlands-Frans) editie, met daarin verwerkt de versie in De vrouwen-peerle en de druk van de weduwe van Jehan Treperel, Paris ca. 1510.

Een woord dat u niet kent, kunt u opzoeken in het on-line Woordenboek der Nederlandsche Taal

dinsdag 24 november 2015

Overleden: Wim Emmerik (1940-2015)

Deze week overleed de bekende Nederlandse gebarentaaldichter en -onderzoeker Wim Emmerik. Op de website van de Radboud Universiteit staat een in memoriam. Hieronder een van Emmeriks gedichten (op de YouTube-pagina staat een Nederlandse vertaling).