dinsdag 25 november 2014

Die Queeste vanden Grale, hoofdstuk 2


Die Queeste vanden Grale

zoals bewaard gebleven in het handschrift KB Den Haag 129 A 10
(Lancelot-compilatie)

Hoofdstuk 2:

Proefleesversie


maandag 24 november 2014

Pas verschenen: Over Taal (Vol. 53, nr. 4)Pas verschenen: Over Taal 53 (2014), nr. 4 (september-oktober). In dit nummer onder meer een artikel van Benny De Decker: ‘De dualiteit van Vlaamse tienerchattaal: tussen internationale en lokale chatcultuur’:

Vlaamse tienerchattaal geeft blijk van een opvallende dualiteit. Enerzijds vinden Vlaamse tieners door het gebruik van universele genregebonden features en de intensieve ontlening aan het Engels aansluiting bij de internationale chatcultuur. Anderzijds blijft hun online communicatie, door de soms verregaande toe-eigening van anglicismen en vooral door de hoogfrequente productie van spreektalige en regionale/lokale vormen, te allen tijde sterk lokaal verankerd.

Het artikel van De Decker is online te lezen. Verder in dit nummer:

Een schoone historie van den Ridder met dat Kruyce : Hoofdstukken 8 en 9Een schoone

Historie van den Ridder met dat Kruyce,

genaemt prins Meliadus,
den eenighgeboren zoon van den keyser Maximiliaen uyt Duytslandt.

Heel wonderlijck en vermakelijck te lesen voor de jeught.


[zoals gedrukt te Amsterdam z.j. door Michiel de Groot]


vrijdag 21 november 2014

Tjitske Jansen in Poëziecentrum Nederland


Door Bart FM Droog

Op zaterdag 13 december is dichter en prozaïst Tjitske Jansen van 14.00 tot 16.30 uur te gast in Poëziecentrum Nederland (Mariënburg 29, 6511 PS, Nijmegen). Wim van Til gaat met haar en het publiek in gesprek over haar oeuvre.

Na een jarenlang verblijf in een kluis in de Schotse Hooglanden is ze teruggekeerd naar Nederland. Ze resideert momenteel in het Willem Witsenhuis te Amsterdam.

Jansen geldt als de succesvolste dichter van haar generatie. Van Het moest maar eens gaan sneeuwen (2003), haar eerste bundel, zijn inmiddels meer dan 15.000 exemplaren verkocht. Het is bijna het best verkochte Nederlandse poëziedebuut sinds Neeltje Maria Mins Voor wie ik liefheb wil ik heten (1966) - het best verkochte blijft Nel Benschops Gouddraad uit vlas (1967), waarvan minimaal 250.000 exemplaren over de toonbank vlogen. Hoe dan ook: in 2007 verscheen haar tweede bundel Koerikoeloem, die werd bekroond met de Anna Bijns Prijs 2009.

Haar recentste dichtwerk is het in een relatief kleine oplage (400 ex.) verschenen Zoals een herderhond kan kijken (2011). Eind december verschijnt haar debuutroman Voor altijd voor het laatst.


Zaterdag 13 december 2014 van 14.00 tot 16.30 uur in het Poëziecentrum Nederland, Mariënburg 29, 6511 PS Nijmegen. Reserveren zeer gewenst. Toegang € 7,50 (Vrienden van het Poëziecentrum en houders van een bibliotheekpas € 5,00).
Nadere informatie: http://www.poeziecentrumnederland.nl/ ; e-mail: poeziecentrum@planet.nl

Anéla/VIOT Juniorendag
Op vrijdag 6 maart 2015 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) en VIOT (Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing) georganiseerd in Nijmegen. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied. 

Abstracts voor een mondelinge of posterpresentatie kunnen tot 5 januari 2015 om 17.00 uur ingediend worden via dit formulier.

http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/

Promotie Yvette Linders – De ideeën van de boekcritici tussen 1955 en 2005Datum: donderdag 4 december 2014
Tijd: vanaf 12:30
Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen
Faculteit: Faculteit der Letteren
Promovendus: mevrouw drs. Y.F.M. Linders
Promotores: prof. dr. P.J. Schellens, prof. dr. J.H.T. Joosten
Subtitel: Met waardering gelezen. Een nieuw analyse-instrument en een kwantitatieve analyse van evaluaties in Nederlandse literaire dagbladkritiek, 1955-2005

Beschrijving
Er is veel gezegd over wat critici in bepaalde tijden belangrijk vonden bij het beoordelen van een boek: soms zouden ze structuur belangrijker vinden terwijl het op andere momenten belangrijker zou zijn dat de lezer iets leert van een boek. Deze ideeën zijn tot nu toe nog nooit getoetst in een grote verzameling Nederlandse recensies.

Om te bekijken wat critici in verschillende perioden echt belangrijk vonden is er voor dit onderzoek een analyse-instrument ontwikkeld dat in kaart brengt waar de critici over oordelen. Daarmee zijn 734 recensies die verschenen tussen 1955 en 2005 geanalyseerd. Bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij (zoals de ontzuiling) of in de literatuur blijken inderdaad terug te zien in boekrecensies in kranten.

Meer informatie: Radboud Universiteit

donderdag 20 november 2014

Addenda EWN: aling en alijk

Door Michiel de Vaan

aling bn. geheel

Middelnederlands aling geheel (1294), bw. alinge volkomen, afl. alincklike bw. geheel en al (1298 allingleke). Nieuwnederlands aling en alinck. Wordt voornamelijk in oorkonden, plaatselijke verordeningen, keurboeken, handvesten en andere niet-literaire bronnen gebruikt, en raakt na 1700 buiten gebruik. In moderne dialecten nog bekend in oostelijk Noord-Brabant als alling en in noordoostelijke dialecten als aolng, aolnk, vergelijk ook Westfaals āling, -k heel, gezond.

Verwante vormen: Oudhoogduits alanc en alonc onbeschadigd, geheel, volkomen, Oudsaksisch alung geheel, Mndd. alinc, Oudfries ālong geheel; eeuwig, Oudengels eallunga, eallinga bw. geheel, ealling altijd, Oudijslands ǫllungis bw. zeker.

De suffixvariatie tussen o/u en a in het Oudgermaans wijst op twee PGm. vormen, *alunga- en *alanga-. De vervanging van *-ung door -ing is in het Nederlands en Nederduits een productief proces geweest, zie onder -ing. Het bn. *alunga-, *alanga- is afgeleid van de Germaanse stam *ala- alle, geheel die bestond naast *alla- waaruit Ned. alle voortkomt; zie verder onder al. In afleidingen zet het Nederlands meestal *alla- voort, maar het Mnl. bewaart nog herkenbare sporen van *ala-, bijv. in aelmachtig almachtig.


woensdag 19 november 2014

150 jaar Herman GorterOp 26 november 1864 is het precies 150 jaar geleden dat Herman Gorter (1864-1927) werd geboren. Ter viering van zijn verjaardag presenteren Van Oorschot, Huis Clos en Perdu twee nieuwe boeken, van de jongere en latere Gorter. Bij Huis Clos verschijnt een heruitgave van Gorters lange, nooit bij leven gepubliceerde 'Een dag in 't jaar' (1889), onder de titel: Een glorieus ding. 'Een dag in 't jaar' van Herman Gorter, bezorgd en toegelicht door Johan Sonnenschein. Bij Van Oorschot verschijnt het brievenboek Geheime geliefden: brieven aan Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos, bezorgd door Lieneke Frerichs.

Tijdens een feestelijke presentatie dragen Johan Sonnenschein en Lieneke Frerichs fragmenten voor uit Gorters adolescentiegedicht en zijn liefdesbrieven. Margot Schaap en Geert Buelens geven een reactie op 'Een dag in 't jaar'. Dick van Halsema en Marie Meeusen lezen ieder een brief voor die zij speciaal voor de gelegenheid aan Gorter schreven. Frank Keizer brengt zijn liefdesgedicht ‘Voor Herman Gorter’ ten gehore.

Datum: woensdag 26 november 2014
Tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Locatie: Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
Meer informatie en reserveren: http://www.perdu.nl/nl/r/150-jaar-herman-gorter/

Te verschijnen: Van Reynaert de Vos tot Tijl UilenspiegelOp 24 november 2014 verschijnt Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel. Op zoek naar een canon van volksboeken, 1600-1900, van Peter Cuijpers. Het boek is deel 16 in de ‘Nieuwe Reeks’ van Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB).

Inhoud
Veel spectaculaire ridderverhalen en andere vertellingen uit de middeleeuwen zijn totaal in de vergetelheid geraakt, maar sommige hebben de eeuwen getrotseerd. Van deze teksten in verzen werden na de handschriftentijd prozaversies gemaakt, die aanvankelijk als dure boeken op de markt werden gebracht. Toen deze bij het lezerspubliek in de betere kringen uit de mode raakten, werden sommige ervan na 1600 in steeds goedkopere edities voor het gewone volk herdrukt. Telkens ongewijzigd, telkens met dezelfde houtsneden, tot ver in de 19de eeuw. 

dinsdag 18 november 2014

25 november: Siegenbeeklezing door Marc van Oostendorp

De volgende Siegenbeeklezing wordt op dinsdag 25 november om 20.00 uur gehouden door Marc van Oostendorp, onder de titel: Van Het Bureau naar Humanities Centre. Het Meertens Instituut vroeger, nu, en in de toekomst


Siegenbeeklezing door Prof.dr. Marc van Oostendorp:

Van Het Bureau naar Humanities Centre. Het Meertens Instituut vroeger, nu, en in de toekomst.

Het Meertens Instituut is om allerlei redenen bekend bij neerlandici: als onderzoeksinstituut naar Nederlandse taal en cultuur én als decor van een populaire laat-twintigste-eeuwse romanreeks. Marc van Oostendorp, die inmiddels vijftien jaar als onderzoeker aan het instituut verbonden is, neemt ons mee in de diepste krochten van de geschiedenis en vertelt over het treurige lot van Voskuils kaartenbakken, het opgeloste raadsel van de offergaven voor mooi weer, moderne manieren om te zoeken in honderdduizenden Nederlandse liedjes van alle tijden, technieken om Nederlandse dialecten op de kaart te zetten, en de onzekere toekomst van het instituut.

Over de spreker:
Marc van Oostendorp is een taalkundige duizendpoot. Hij heeft een indrukwekkende wetenschappelijke productie, en is ook niet te beroerd om hier en daar in kranten en tijdschriften, voor de radio en op het internet voor een breed publiek de resultaten en valkuilen van zijn vak uit te leggen. Bij neerlandici is hij het best bekend door zijn soms ernstige, soms luimige, soms hilarische bijdragen aan Neder-L, de elektronische nieuwsbrief voor Neerlandici. Hij is zowe werkzaam bij het Meertens Instituut, als bij de Leidse faculteit als hoogleraar Fonologische Microvariatie.

Meer informatie
Datum: dinsdag 25 ovember 2014
Tijd: 20.00 uur
Na afloop: heffen wij het glas
Locatie: Vergaderzaal UB Leiden. De vergaderzaal bevindt zich op de tweede verdieping van de UB, trap links voor de toegangspoortjes. Bezoekers die geen UB-pas hebben kunnen niet door deze poortjes naar binnen (wel naar buiten) zonder ingrijpen van het personeel. Daarom verzoeken wij u om tien voor acht bij de ingang van de UB aanwezig te zijn; wij vragen dan eenmaal de poorten te openen.

Entree: €10; €5 voor studenten; gratis voor leden van alumnivereniging Siegenbeek
Aanmelden: stuur s.v.p. een e-mail naar siegenbeek@gmail.com. Niet-leden krijgen een e-mail over de betalingsmogelijkheid. Ook aan de zaal zijn kaarten verkrijgbaar.